Forskning

Läsklar i grupp: Tidiga läsinsatser genom den multimodala läsmetoden Läsklar (examensarbete)

A multi-sensory tutoring program for students at-risk of reading difficulties – Evidence from a randomized field experiment. (engelska)

En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter – Resultat från ett randomiserat fältexperiment. (kortare svensk version)

Läsklar studie i The Journal of Educational Research (engelska)

Utvärdering av Sofias lässtart – En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever i förskole- och första klass (metod då namngiven Sofias Lässtart)

Summering av studien – En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter, Resultat från ett randomiserat fältexperiment.

I studien undersöktes effekterna av en multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter. Studien genomfördes som ett randomiserat fältexperiment med 161 elever på 12 svenska skolor.

Resultaten visade stora positiva effekter på avkodningsförmåga och bokstavskännedom, vilket är två viktiga utfallsmått för läsförmåga. Eleverna som deltog i studien hade förbättrad avkodningsförmåga och bokstavskännedom jämfört med en kontrollgrupp som inte fick delta i metoden. Effekterna var stora och statistiskt signifikanta, vilket innebär att de inte berodde på slumpen. Dessa effekter var ungefär tre gånger så stora som genomsnittseffekterna av liknande interventioner i en översikt om interventioner riktade mot elever från familjer med låg socioekonomisk status.

Studien visade också positiva effekter på ett test av fonologisk medvetenhet och ett mått på självtillit, vilket tyder på att eleverna inte bara förbättrade sin läsförmåga utan också sin förmåga att förstå och använda språkljud. Även om resultaten på mått på läsglädje och motivation var små och statistiskt insignifikanta, var nästan alla elever starkt motiverade och tyckte att det skulle bli kul att lära sig att läsa vid samtliga mätningar.

Metoden står sig väl jämfört med liknande metoder i termer av kostnadseffektivitet. Det är viktigt att notera att eleverna som deltog i studien hade alla en ökad risk för lässvårigheter. Resultaten tyder på att effekterna av riktade insatser kan vara långvariga. Det är också betryggande att interventionsgruppen fortsätter att förbättra sig på alla läsrelaterade test mellan efter- och uppföljningsmätningen och att effekter kring 60 procent av våra kortsiktiga effekter fortfarande skulle vara betydande.

Två aspekter av metoden kan dessutom vara till hjälp för eleverna att komma ihåg vad de lärt sig: användningen av handalfabetet hjälper dem att komma ihåg kopplingen mellan ljud och bokstäver och tidpunkten för interventionen säkerställer att bokstavskännedom och avkodning fortfarande är i fokus i den ordinarie undervisningen. Det är viktigt att notera att urvalet av skolor i studien är geografiskt koncentrerat och inkluderar skolor som valt att delta i studien. Trots detta är resultaten mycket lovande för elever som riskerar att hamna i lässvårigheter.

Studien visar att denna multisensoriska läsinlärningsmetod kan vara en effektiv och kostnadseffektiv intervention för elever med risk för lässvårigheter. Detta kan ha stor betydelse för elevernas framtida akademiska framgångar och livschanser.