Kurs i Läsklar – multisensorisk läsinlärning

Tidningsartiklar:
Lerfigurer gör eleverna läsklara – Tidskriften elevhälsa
Med Läsklar knäcker barn snabbt läskoden – Boktugg
De läser med alla sinnen – tidningen Specialpedagogik 
Snabbare väg till läsning för elever med svårigheter – Sydsvenskan
Intensiv insats får fler att knäcka läskoden – Tidningen Grundskoleläraren
Ny metod för att lära barn att läsa – Eslövs kommun
”Fick igång alla elever genom Läsklar” – Neuropsykatri i fokus
Viktigt med tidiga läsinsatser – Skolporten
Ny metod i bokstavsträning gör barn bättre rustade – Sveriges radio

Studier:
Läsklar studie i The Journal of Educational Research
IFAU-studie om metoden (engelska)
IFAU-studie om metoden (kortare svensk version)

Informations-PDF för utskrift Läsklar

Kursdeltagarna får ett fint handgjort material och tillgång till 5 korta filmer med teori kring metoden. På dessa filmer demonstreras också utförligt hur man gör. Dessutom finns en skriftlig kompletterande handledning.

Målgrupp

Speciallärare, specialpedagoger, lågstadielärare, fritidspedagoger eller förskollärare som har möjlighet att individuellt undervisa elever som p.g.a. språkstörning, utvecklingsstörning, hörselskada, koncentrationssvårigheter eller av annan orsak kan ha svårt med fonologin. Det har visat sig att metoden också lämpar sig mycket väl för nyanlända elever.

På senare tid har jag upplevt att också yngre barn kan ha nytta och glädje av metoden.

Sedan ett par år tillbaka arbetar förskoleklasserna på Strövelstorps skola och Jens Billeskolan med Läsklar i grupper om 8-12 elever. Deras resultat är strålande! Genomsnitten för dessa förskoleklasser i avkodning är ungefär som om de gick i åk 1.

Undervisning ska vila på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet

 I projektet; Läsberedd i förskoleklass; en multisensorisk lek, har vi undersökt hur man kan genomföra metoden enskilt och i grupp. Målet var att alla elever i förskoleklass skulle bli fonologiskt medvetna på bara 2 månader!

I rapportens slutsatser kan man läsa: ”….interventionen genomförs under kort tid, ca 8 veckor, vilket är mindre än hälften så långt som medel- och medianlängden för liknande tutor-interventioner  i Dietrichson m fl (2016)”. (Min anmärkning: här menas internationella undersökningar; svensk skola har inte samma forskningstradition) ”Eftersom de skattade effekterna av interventionen är i paritet med de interventioner som har allra störst effekt, och större än genomsnittet av tutoring-interventioner /…/skulle Sofias lässtart även kunna vara ett mycket resurseffektivt sätt att hjälpa elever med lässvårigheter”. Sofias lässtart har nu varumärkesskydd under namnet Läsklar.

Utvärdering av Sofias lässtart

Forskning som bekostas av IFAU 

Tack vare de fina resultaten i ovanstående utvärdering har ett större randomiserat försök gjorts under ledning av Jens Dietrichson. Detta  bekostades av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 12 skolor och 161 elever fördelade på flera skånska kommuner var med.

Även denna utvärdering har mycket fina signifikanta resultat. Bl.a. visar det sig att Läsklar är ca 3 gånger så effektiv som andra utvärderade ”en till en-metoder” och många gånger effektivare än andra insatser inom skolan.

Effektstorlekar på 1.03 och 1.07 när det gäller bokstavskunskap och ordavkodning är ju också slående!

Forskarna visar att Läsklar är mycket kostnadseffektiv jämfört med andra metoder eftersom den är så snabb.

Det är unikt för Sverige att göra en så här noggrann utvärdering av insats riktad till elever i risk för lässvårigheter!

Nyhet

I Danmark kommer man att gå vidare med den stora studie man där gör på Læseklar. 40 nya skolor ska börja rekryteras i år.

Metodpaket

OBS! Nytt billigare pris för det omfattande materialet och den digitala kursen. Kursen och materialet är tillgängliga för alla lärare på skolan nu och framöver. Detta kostar 5800 kr plus moms.

Paketet säljs numera endast som Metodpaket med kurs. Alltså är det inte möjligt att köpa det som förut kallades Tilläggspaket.

OBS! Jag fick en riktigt stor beställning från en kommun nu i december, så materialet är tyvärr tillfälligt slut. Beställning är skickad och jag hoppas få in nytt material i februari!

Köp gärna genom Läromedia.

Kursinnehåll

När skolan har köpt Läsklars metodpaket kommer ni att få inloggning till 6 filmer på nätet som visar precis hur man gör. Ni får också det omfattande materialet som alltså består av 24 lerfigurer i en träask, ett ”hus” (trälåda) med fack för varje bokstav, kopieringsunderlag med 60 fonologiskt enkla bilder och ett ark med handalfabetet. Dessutom får ni med ett stort antal flash-cards med stavelser för att få upp avkodningshastighet samt en graf till dessa.

Förutom filmerna får ni också en skriftlig handledning med noggranna instruktioner.

Du får alltså tillgång till ett antal filmer med följande innehåll:

  • Teori kring hjärnan, minnet och att arbeta multisensoriskt i form av samtal med Ellen, som är skolpsykolog.
  • Utförlig beskrivning av hur man gör steg 1  (där lerfigurerna flyttar in i sina ”bokstavshus”). Speciallärare Lotta Ahlin visar när hon jobbar med barn i en förskola.
  • Demonstration av steg 1 i form av en film där jag visar metoden tillsammans med ett barn.
  • Lotta visar steg 2, där man lyssnar ut alla ljud i orden.
  • Lotta visar steg 3.
  • Film där jag visar handalfabetet och hur man kan skapa minnesknep för att komma ihåg hur man gör de olika bokstäverna.

Kontakt och kostnad

Kostnad: 5800 kr (exklusive moms) per skola. I detta pris ingår inloggning till undervisningsfilmerna för alla som vill lära sig metoden. Det kan t ex vara skolans speciallärare, specialpedagoger, lärare för nyanlända elever, fritidspedagoger, lärare i förskoleklasser eller andra pedagoger som kan tänkas jobba med uppgiften att få igång alla elever att läsa! 1 uppsättning material ingår.

Alla är välkomna att maila mig om  det finns frågor efter att ni har sett filmerna. Det har visat sig vara väldigt viktigt att man följer manualen noga för att få det snabba resultatet.

Ni beställer enkelt material och kurs på www.laromedia.se Sök på Läsklar

Skriv till: anna@lasklar.se om du har frågor. Det går också bra att ringa mig på tel.nr: 0734-271966.

Under fliken Böcker kan du beställa de mycket lättlästa böckerna för 62 kr styck. Vill du köpa alla 4 titlarna kostar det endast 200 kronor plus moms.

Man kan också köpa stavelsekort med graf som annars ingår i Läsklarpaketet för 89 kr plus moms.

Rivstart

Vill din skola ha en rivstart kan ni kontakta Lotta Ahlin som har startat upp skolor genom att visa hur man gör med barn och sedan svara på era frågor. Kostnad för detta är 800 kr plus moms plus resekostnader. Kontakta Lotta på  l8.ahlin@icloud.com