Läsklarmetoden

Sammanfattning av metoden

Läsklar är en multisensorisk läsinlärningsmetod för tidig läsinlärning som används i förskola med 5-åringar, F-1, specialundervisning samt anpassad skola. Med målet att hjälpa fler barn att klara Skolverkets läsmål. Metoden är tids- och resultateffektiv, speciellt för barn med inlärningssvårigheter och nyanlända. Den är snabb och enkel att ta till sig och lära ut och kräver i princip ingen lektionsförberedelse. Dessutom är den rolig och engagerande för barnen.

Metodiken är vetenskapligt validerad i en stor (dubbelblind) studie gjord över två år på 161 barn i 12 skolor som hamnat efter i läsningen. Resultaten visade att barnen som använde Läsklar lärde sig tre gånger effektivare än med liknande metoder. Dessutom visade studien att Läsklar fungerar bra också för de som har andra modersmål än svenska.

Metoden består av olika övningar som tränar barnens förmåga att lyssna ut bokstavsljud, skriva korta ord, läsa ord och välja rätt bild samt lära sig läsa ord fort. Genom att använda flera sinnen samtidigt, som hörsel, syn och känsel, blir inlärningen mer effektiv och roligare för barnen.

Läsklar har fått mycket uppmärksamhet i media och har bland annat beskrivits som en snabbare väg till läsning för elever med svårigheter. Skolor som har använt Läsklar har sett positiva resultat och fler elever har nåt läsmålen genom metoden, som visas också i recensioner från pedagoger.

Om du vill implementera Läsklar i din skola kan du enkelt komma igång genom att beställa. Genom att använda Läsklar kan du säkerställa att dina elever är väl förberedda för framtida undervisning. Läsklar är en investering i dina elevers framtid och kan hjälpa till att minimera de individ- och samhällskostnader som följer om de inte tar till sig läsande och skrivande på ett fullgott sätt.

Läsklar är en beprövad metod som fungerar för alla elever och kan hjälpa till att skapa en mer inkluderande och framgångsrik skolmiljö.

Läsklars analoga material

Såhär fungerar metoden
Det analoga läsklarmaterialet är anpassat för individ- och gruppundervisning, med både hus, figurer och ordbilder skapade för att underlätta inlärning i grupp.

Metoden är snabb och kräver endast 10 till 20 minuters arbete om dagen under 8 veckor. Den kräver i princip ingen lektionsförberedelse. Eleverna kan förväntas lära sig de flesta bokstäverna och ljudsammansättningarna på ca 10 timmar, enligt resultaten från den stora randomiserade studien som inkluderade elever med lässvårigheter.

Läsklar bygger på flera viktiga principer som bidrar till dess effektivitet:
– Lekfullt: det är roligt för barnen!
– Fokus på fonologisk medvetenhet: Metoden hjälper elever att utveckla fonologisk medvetenhet, vilket är avgörande för framgångsrik läsinlärning.
– Koppling mellan fonem och grafem: Läsklar kopplar ljud (fonem) till bokstäver (grafem), vilket stödjer avkodning av ord.
– Multisensorisk – aktiverar olika sinnen vilket hjälper barnen att minnas
– Metodisk – det finns en plan för de 3 stegen som är lätt att följa

Läsklar är flexibel och användbar för barn med olika funktionsvariationer och har visat positiva resultat med både förskolebarn och elever i förskoleklasser. Det rekommenderas att utföra Läsklar i små grupper om upp till 12 barn eftersom detta ger varje elev mer talutrymme och interaktion. Undervisning enskilt eller med två elever kan behövas med elever som har har stora fonologiska utmaningar.

Genom att följa Läsklars metod och använda det inkluderade materialet, som trähus, figurer, brickor, bilder och stavelsekort, kan lärare stötta elever på deras väg mot framgångsrik läsinlärning. Metoden betonar vikten av att vara lyhörd för varje elevs individuella behov och att skapa en positiv inlärningsmiljö som främjar självförtroende och engagemang.

Figurer och ordkort

Onlineprogrammet
Det digitala materialet hjälper eleverna att komma ännu ett steg i sin automatisering, efter att de slutfört det analoga metodmaterialet. Det är ett enkelt program för elever som kan de flesta bokstavsljuden och är på väg att börja kunna avkoda ord. En del elever kan behöva stöttning från lärare medan andra som kommit lite längre i sin läsutveckling på egen hand blir snabbare i sin ordavkodning.

Med Läsklar Online får barnen i ökande svårighetsgrad

  1. Lyssna ut och skriva korta ord.
  2. Sammanljudning: Läsa ord och välja rätt bild.
  3. Snabbläsning: Lära sig läsa ord fort.
  4. Böja ord (morfemkunskap).

Programmet passar bäst för barn som redan kan de flesta bokstavsljuden och har börjat avkoda ord (Läsklars multisensoriska metodpaket kan hjälpa dem att komma dit). De lär sig dessutom att skriva på tangentbord.

Under tiden får barnet följa en historia. Det är barnets vänner från det fysiska materialet (apan, lejonet, elefanten och draken) som hamnat i vattnet och måste räddas! Det finns också användbara överraskningar längs vägen.

Läsklar online